WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Mg + CO3 = MgCO3 =>
Mg + CO3 = MgCO3

CO + O = CO2 =>
CO + O = CO2

HgO = Hg + O =>
HgO = Hg + O

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

KIO3 + KI + HCl = I2 + H2O + KCl =>
KIO3 + 5 KI + 6 HCl = 3 I2 + 3 H2O + 6 KCl

H2S2 = H2S + S8 =>
8 H2S2 = 8 H2S + S8

BaCl2 + SO4 = BaSO4 + Cl =>
BaCl2 + SO4 = BaSO4 + 2 Cl

SrCl2(aq) + H2SO4(aq) = HCl(aq) + SrSO4(s) =>
SrCl2(aq) + H2SO4(aq) = 2 HCl(aq) + SrSO4(s)

Mg + H2O = MgO + H =>
Mg + H2O = MgO + 2 H

CrO4{2-} + H3O{+}{+} = Cr2O7{2-} + H2O =>
2 CrO4{2-} + 2 H3O{+}{+} = Cr2O7{2-} + 3 H2O

Mg + C4H6O5 + H2O = Mg2(OH)2C4H4O5 + H2 =>
2 Mg + C4H6O5 + 2 H2O = Mg2(OH)2C4H4O5 + 2 H2

Fe + H2O = FeO + H =>
Fe + H2O = FeO + 2 H

CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2O + CO2 =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2

Al2S3 + O2 = SO3 + AlO2 =>
2 Al2S3 + 13 O2 = 6 SO3 + 4 AlO2

CrO4{2-} + H3O{+} = Cr2O7{2-} + H2O =>
2 CrO4{2-} + 2 H3O{+} = Cr2O7{2-} + 3 H2O

KI + KNO2 + H2SO4 = I2 + NO + K2SO4 + H2O =>
2 KI + 2 KNO2 + 2 H2SO4 = I2 + 2 NO + 2 K2SO4 + 2 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Al2S3 + O2 = SO3 + Al3O2 =>
6 Al2S3 + 31 O2 = 18 SO3 + 4 Al3O2

Br{-} + SO4{2-} + H{+} = Br2 + SO2{2-} + H2O =>
4 Br{-} + SO4{2-} + 4 H{+} = 2 Br2 + SO2{2-} + 2 H2O

Al2S3 + O2 = SO3 + AlO2 =>
2 Al2S3 + 13 O2 = 6 SO3 + 4 AlO2

C2H4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C2H4 + 10 O2 = 10 CO2 + H20

CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2O + CO2 =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2

Na + H2O = H + NaOH =>
Na + H2O = H + NaOH

Rb(OH) + H(ClO3) = Rb(ClO3) + H2O =>
Rb(OH) + H(ClO3) = Rb(ClO3) + H2O

SO3 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
SO3 + 2 NaOH = Na2SO4 + H2O

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

AgNO3 + H3PO4 = Ag3PO4 + HNO3 =>
3 AgNO3 + H3PO4 = Ag3PO4 + 3 HNO3

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

K + Fe2O3 = K2O + Fe =>
6 K + Fe2O3 = 3 K2O + 2 Fe

Al + Br2 = AlBr2 =>
Al + Br2 = AlBr2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Zn(OH)2 = ZnO + H2O =>
Zn(OH)2 = ZnO + H2O

Fe + HCl = FeCl + H =>
Fe + HCl = FeCl + H

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

(NH4)2S + Hg(NO3)2 = NH4NO3 + HgS =>
(NH4)2S + Hg(NO3)2 = 2 NH4NO3 + HgS

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

CH3COOH(aq) + KOH(aq) = CH3COOK(aq) + H2O =>
CH3COOH(aq) + KOH(aq) = CH3COOK(aq) + H2O

NaClO + H2O = HClO + NaOH =>
NaClO + H2O = HClO + NaOH

Zn + HBr = ZnBr2 + H2 =>
Zn + 2 HBr = ZnBr2 + H2

AgNO3 + BaCl2 = AgCl + Ba(NO3)2 =>
2 AgNO3 + BaCl2 = 2 AgCl + Ba(NO3)2

Hg + HNO3 = Hg(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Hg + 8 HNO3 = 3 Hg(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Al + Br2 = AlBr3 =>
2 Al + 3 Br2 = 2 AlBr3

C12H2O11 + H20 = C2H5OH + CO2 =>
15 C12H2O11 + 18 H20 = 65 C2H5OH + 50 CO2

C2H5OH + CH3CO2H = CH3CO2C2H5 + H2O =>
C2H5OH + CH3CO2H = CH3CO2C2H5 + H2O

CO2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CO2H2 + O2 = 2 CO2 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변