WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
K2SO4(aq) + MgCl2(aq) = MgSO4 + KCl =>
K2SO4(aq) + MgCl2(aq) = MgSO4 + 2 KCl

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl =>
NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

C10H8 + O2 = C8H4O3 + H2O =>
8 C10H8 + 21 O2 = 10 C8H4O3 + 12 H2O

Cr + Fe(NO3)2 = Fe + Cr(NO3)3 =>
2 Cr + 3 Fe(NO3)2 = 3 Fe + 2 Cr(NO3)3

Cu2S + O2 = Cu2O + SO2 =>
2 Cu2S + 3 O2 = 2 Cu2O + 2 SO2

FeSO4 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4 =>
FeSO4 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4

FeS2 + Na2O2 = Fe2O3 + Na2SO4 + Na2O =>
2 FeS2 + 15 Na2O2 = Fe2O3 + 4 Na2SO4 + 11 Na2O

Na + Al(No3)3 = NaNo3 + Al =>
3 Na + Al(No3)3 = 3 NaNo3 + Al

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C10H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C10H8 + 12 O2 = 10 CO2 + 4 H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Fe + O2 = Fe2O4 =>
2 Fe + 2 O2 = Fe2O4

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

K2Cr2O7 + KOH = K2CrO4 + H2O =>
K2Cr2O7 + 2 KOH = 2 K2CrO4 + H2O

Fe + O2 = Fe2O4 =>
2 Fe + 2 O2 = Fe2O4

C3H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Ba2 + Cl2 = BaCl2 =>
Ba2 + 2 Cl2 = 2 BaCl2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Ca(OH)2 + HBr = CaBr2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HBr = CaBr2 + 2 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

Ag2S + HNO3(dil) = AgNO3 + NO + S + H2O =>
3 Ag2S + 8 HNO3(dil) = 6 AgNO3 + 2 NO + 3 S + 4 H2O

ZnCl2 + K2Cr2O7 + H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + ZnSO4 + Cl + H2O =>
3 ZnCl2 + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3 ZnSO4 + 6 Cl + 7 H2O

Cu2 + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu2 + 16 HNO3 = 6 Cu(NO3)2 + 4 NO + 8 H2O

Fe3O4 + Al = Al2O3 + Fe =>
3 Fe3O4 + 8 Al = 4 Al2O3 + 9 Fe

Zn + O2 = ZnO =>
2 Zn + O2 = 2 ZnO

MgO + H2O = Mg(OH)2 =>
MgO + H2O = Mg(OH)2

NH3 + NaCIO = N2H4 + NaCI + H2O =>
2 NH3 + NaCIO = N2H4 + NaCI + H2O

CrCl3 + MnO2 + H2O = MnCl2 + H2CrO4 =>
2 CrCl3 + 3 MnO2 + 2 H2O = 3 MnCl2 + 2 H2CrO4

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

Fe2(So4)3 + NaOh = Fe(Oh)3 + Na2So4 =>
Fe2(So4)3 + 6 NaOh = 2 Fe(Oh)3 + 3 Na2So4

FeS + O2 = SO2 + Fe2O3 =>
4 FeS + 7 O2 = 4 SO2 + 2 Fe2O3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

H2S + KOH = K2S + H2O =>
H2S + 2 KOH = K2S + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C3H8 + O2 = CO + H2O =>
2 C3H8 + 7 O2 = 6 CO + 8 H2O

CO(g) + NO2(g) = N2(g) + CO2(g) =>
4 CO(g) + 2 NO2(g) = N2(g) + 4 CO2(g)

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

H2 + Br2 = HBr =>
H2 + Br2 = 2 HBr

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + H2O + O =>
2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 O

Na2O + H2O = NaOH =>
Na2O + H2O = 2 NaOH

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

HBr + FeOH = FeBr + H2O =>
HBr + FeOH = FeBr + H2O

HBr + FeOH = FeBr + H2O =>
HBr + FeOH = FeBr + H2O

P4O6 + H2O = H3PO3 =>
P4O6 + 6 H2O = 4 H3PO3

Cl2O7 + Ca(OH)2 = Ca(ClO4)2 + H2O =>
Cl2O7 + Ca(OH)2 = Ca(ClO4)2 + H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변