WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Na + Br2 = NaBr =>
2 Na + Br2 = 2 NaBr

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

Na2PO4 + KOH = NaOH + K2PO4 =>
Na2PO4 + 2 KOH = 2 NaOH + K2PO4

Al + S = Al2S3 =>
2 Al + 3 S = Al2S3

Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

CH4 + Cl2 = C2H4Cl2 + HCl =>
2 CH4 + 3 Cl2 = C2H4Cl2 + 4 HCl

LiCl + Br2 = Cl2 + LiBr =>
2 LiCl + Br2 = Cl2 + 2 LiBr

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + S + H2O =>
3 Zn + 4 H2SO4 = 3 ZnSO4 + S + 4 H2O

K2Cr2O7 + Ba(NO3)2 + H2O = BaCrO4 + HNO3 + KNO3 =>
K2Cr2O7 + 2 Ba(NO3)2 + H2O = 2 BaCrO4 + 2 HNO3 + 2 KNO3

N2H4 + HNO3 = NH2OH + NO2 =>
N2H4 + 2 HNO3 = 2 NH2OH + 2 NO2

H3BO3 = H4B6O11 + H2O =>
6 H3BO3 = H4B6O11 + 7 H2O

As2 + O2 = As2O5 =>
2 As2 + 5 O2 = 2 As2O5

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

AgMnO4 + Be3(PO4)2 = Be(MnO4)2 + Ag3PO4 =>
6 AgMnO4 + Be3(PO4)2 = 3 Be(MnO4)2 + 2 Ag3PO4

C3H8 + O2 = CO + H2O =>
2 C3H8 + 7 O2 = 6 CO + 8 H2O

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + S + H2O =>
3 Zn + 4 H2SO4 = 3 ZnSO4 + S + 4 H2O

N2H4 + HNO3 = NH2OH + N2O3 =>
5 N2H4 + 7 HNO3 = 9 NH2OH + 4 N2O3

N2H4 + HNO3 = NH2OH + NO =>
3 N2H4 + 3 HNO3 = 5 NH2OH + 4 NO

H2SO4 + C = H2O + SO2 + CO2 =>
2 H2SO4 + C = 2 H2O + 2 SO2 + CO2

NO2 = N + O2 =>
NO2 = N + O2

H2SO4 + C = CO2 + SO2 + H2O =>
2 H2SO4 + C = CO2 + 2 SO2 + 2 H2O

H2SO4 + NaCl = HCl + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaCl = 2 HCl + Na2SO4

N2H4 + HNO3 = NH2OH + NO2 =>
N2H4 + 2 HNO3 = 2 NH2OH + 2 NO2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

C3H8 + O2 = C + H2O =>
C3H8 + 2 O2 = 3 C + 4 H2O

C6H10O5 + KClO4 = KCl + CO + H2O =>
2 C6H10O5 + 3 KClO4 = 3 KCl + 12 CO + 10 H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

C3H8 + O2 = CO + H2O =>
2 C3H8 + 7 O2 = 6 CO + 8 H2O

CAH2 + H2O = CA(OH)2 + H2 =>
CAH2 + 2 H2O = CA(OH)2 + 2 H2

NaSO4 + H2S + HCI = S + H2O + NaCI =>
2 NaSO4 + 7 H2S + 2 HCI = 9 S + 8 H2O + 2 NaCI

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

C3H8 + O2 = C + H2O =>
C3H8 + 2 O2 = 3 C + 4 H2O

NaSO4 + H2S + HCI = S + NaCI + H2O =>
2 NaSO4 + 7 H2S + 2 HCI = 9 S + 2 NaCI + 8 H2O

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

K2CO3 + C = CO + K =>
K2CO3 + 2 C = 3 CO + 2 K

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Fe(NO3)3(aq) + K2CO3(aq) = Fe2(CO3)3(s) + KNO3(aq) =>
2 Fe(NO3)3(aq) + 3 K2CO3(aq) = Fe2(CO3)3(s) + 6 KNO3(aq)

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O =>
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

I2 + HNO3 = HIO3 + NO + H2O =>
3 I2 + 10 HNO3 = 6 HIO3 + 10 NO + 2 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Zn + HCl = ZnCl + H2 =>
2 Zn + 2 HCl = 2 ZnCl + H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변