WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
H2O + NA = NAOH + H2 =>
2 H2O + 2 NA = 2 NAOH + H2

Cu(IO3)2 = Cu{2+} + IO3{-} =>
Cu(IO3)2 = Cu{2+} + 2 IO3{-}

H2O + NA = NAOH + H2 =>
2 H2O + 2 NA = 2 NAOH + H2

BaO2 + HCl = BaCl2 + H2O2 =>
BaO2 + 2 HCl = BaCl2 + H2O2

Mn{2+} + H2O2 = MnO3 + H2O + H{+} =>
Mn{2+} + 2 H2O2 = MnO3 + H2O + 2 H{+}

Zn(NO3)2 + Ag = AgNO3 + Zn =>
Zn(NO3)2 + 2 Ag = 2 AgNO3 + Zn

NH3 + O2 = H2O + NO =>
4 NH3 + 5 O2 = 6 H2O + 4 NO

C3H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2O + CO2 =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2

C3H7Cl + Na = C6H14 + NaCl =>
2 C3H7Cl + 2 Na = C6H14 + 2 NaCl

NaCN + Cl2(aq) + NaOH = N2 + Na2CO3 + NaCl + H2O =>
2 NaCN + 5 Cl2(aq) + 12 NaOH = N2 + 2 Na2CO3 + 10 NaCl + 6 H2O

C2H4 + H2O = C2H5OH =>
C2H4 + H2O = C2H5OH

C3H5N3O9 = CO2 + H2O + N2 + O2 =>
4 C3H5N3O9 = 12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2

Al(OH)3 + Ca(NO3)2 = Al(NO3)3 + Ca(OH)2 =>
2 Al(OH)3 + 3 Ca(NO3)2 = 2 Al(NO3)3 + 3 Ca(OH)2

BAO + HNO3 = BA(NO3)2 + H2O =>
BAO + 2 HNO3 = BA(NO3)2 + H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

H3PO4 + Be(OH)2 = Be3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Be(OH)2 = Be3(PO4)2 + 6 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

NaClO3 = NaCl + O2 =>
2 NaClO3 = 2 NaCl + 3 O2

H2SO4 + NaCl = Na2SO4 + HCl =>
H2SO4 + 2 NaCl = Na2SO4 + 2 HCl

C4H12 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C4H12 + 20 O2 = 20 CO2 + 3 H20

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CaSO4 + Ca(H2PO4)2 =>
Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = 2 CaSO4 + Ca(H2PO4)2

Ag2SO4 + NaCl = Na2SO4 + AgCl =>
Ag2SO4 + 2 NaCl = Na2SO4 + 2 AgCl

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + HF =>
CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 HF

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

KOH + H = H2O + K =>
KOH + H = H2O + K

H2 + O = H2O =>
H2 + O = H2O

LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + H2O =>
3 LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + 3 H2O

FeS2 = Fe3S4 + S2 =>
3 FeS2 = Fe3S4 + S2

C6H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H10 + 17 O2 = 12 CO2 + 10 H2O

Na2O2 + H2O = NaOH + O2 =>
2 Na2O2 + 2 H2O = 4 NaOH + O2

AlN + H2O = NH3 + Al(OH)3 =>
AlN + 3 H2O = NH3 + Al(OH)3

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

C4H10 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C4H10 + 13 O2 = 10 H2O + 8 CO2

Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr =>
Cr2O3 + 2 Al = Al2O3 + 2 Cr

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Cr(OH)3 + OH{-} + H2O2 = CrO4{2-} + H2O =>
2 Cr(OH)3 + 4 OH{-} + 3 H2O2 = 2 CrO4{2-} + 8 H2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

NH3 + O2 = N + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 4 N + 6 H2O

Fe2(SO4)3 + CaCl2 = FeCl3 + CaSO4 =>
Fe2(SO4)3 + 3 CaCl2 = 2 FeCl3 + 3 CaSO4

H2SO4 + C = H2O + SO2 + CO2 =>
2 H2SO4 + C = 2 H2O + 2 SO2 + CO2

HNO3 + P2O5 = N2O5 + HPO3 =>
2 HNO3 + P2O5 = N2O5 + 2 HPO3

LiOH + Fe(NO3)3 = LiNO3 + Fe(OH)3 =>
3 LiOH + Fe(NO3)3 = 3 LiNO3 + Fe(OH)3

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변