WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 = MnSO4 + H2O + K2SO4 + Na2SO4 =>
2 KMnO4 + 5 Na2SO3 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 3 H2O + K2SO4 + 5 Na2SO4

N2 + Zn = Zn3N2 =>
N2 + 3 Zn = Zn3N2

HBr + Al(OH)3 = H2O + AlBr3 =>
3 HBr + Al(OH)3 = 3 H2O + AlBr3

Fe2O3 + Al = Al2O3 + Fe =>
Fe2O3 + 2 Al = Al2O3 + 2 Fe

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

KOH + Al = K3AlO3 + H2 =>
6 KOH + 2 Al = 2 K3AlO3 + 3 H2

C4H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H8 + 6 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + S8 + H2O =>
8 CuS + 32 HNO3 = 8 Cu(NO3)2 + 16 NO2 + S8 + 16 H2O

PbCO3 = PbO + CO2 =>
PbCO3 = PbO + CO2

C2H2 = C6H6 =>
3 C2H2 = C6H6

CaCO3 + HC2H3O2 = CO2 + Ca(C2H3O2)2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HC2H3O2 = CO2 + Ca(C2H3O2)2 + H2O

K2SO4 + NaOH = Na2SO4 + KOH =>
K2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 KOH

KI + K2Cr2O7 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O =>
6 KI + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 I2 + 4 K2SO4 + 7 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

NO + H20 = NH3 + O2 =>
20 NO + 3 H20 = 20 NH3 + 10 O2

NH + O2 = NO + H2O =>
4 NH + 3 O2 = 4 NO + 2 H2O

Na2CO3 + H2O = H2CO3 + NaOH =>
Na2CO3 + 2 H2O = H2CO3 + 2 NaOH

NO + H2O = NH3 + O2 =>
4 NO + 6 H2O = 4 NH3 + 5 O2

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

NH4Cl + NAOH = NH3 + H2O + NACl =>
NH4Cl + NAOH = NH3 + H2O + NACl

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

C5H12 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C5H12 + 25 O2 = 25 CO2 + 3 H20

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C12H22O11 + KClO3 = CO2 + H2O + KCl =>
C12H22O11 + 8 KClO3 = 12 CO2 + 11 H2O + 8 KCl

C3H6O + O2 = CO + H2O =>
2 C3H6O + 5 O2 = 6 CO + 6 H2O

H2SO4 + NH3 = (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH4)2SO4

H2SO4 + NH3 = (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH4)2SO4

H2SO4 + NH3 = (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH4)2SO4

H2SO4 + NH3 = (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH4)2SO4

H2SO4 + NH3 = (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH3 = (NH4)2SO4

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Cl2 + NaOH = NaCl + NaClO3 + H2O =>
3 Cl2 + 6 NaOH = 5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O

NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + H2O =>
3 NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Ca(OH)2 + (NH4)2SO4 = CaSO4 + NH3 + H2O =>
Ca(OH)2 + (NH4)2SO4 = CaSO4 + 2 NH3 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 =>
Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

HF = H2 + F2 =>
2 HF = H2 + F2

H2S + SO2 = S + H2O =>
2 H2S + SO2 = 3 S + 2 H2O

C2H4O + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H4O + 5 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Au(NO3)3 + Cu = Au + Cu(NO3)2 =>
2 Au(NO3)3 + 3 Cu = 2 Au + 3 Cu(NO3)2

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O =>
H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2 H2O

Cu(s) + AgNO3(aq) = Cu(NO3)2(aq) + Ag(s) =>
Cu(s) + 2 AgNO3(aq) = Cu(NO3)2(aq) + 2 Ag(s)

Al(NO3)3 + KOH = Al(OH)3 + KNO3 =>
Al(NO3)3 + 3 KOH = Al(OH)3 + 3 KNO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변