WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
P4 + Br2 = PBr3 =>
P4 + 6 Br2 = 4 PBr3

Cr3 + O2 = Cr2O3 =>
4 Cr3 + 9 O2 = 6 Cr2O3

Ir + HNO3 + HCl = H2[IrCl6] + NO + H2O =>
3 Ir + 4 HNO3 + 18 HCl = 3 H2[IrCl6] + 4 NO + 8 H2O

LiCl + Br2 = LiBr + Cl2 =>
2 LiCl + Br2 = 2 LiBr + Cl2

Cl + NaI = NaCl + I =>
Cl + NaI = NaCl + I

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Cr6 + O2 = Cr2O3 =>
2 Cr6 + 9 O2 = 6 Cr2O3

NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4 =>
2 NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4

P4 + OH{-} + H2O = HPO3{2-} + PH3 =>
P4 + 4 OH{-} + 2 H2O = 2 HPO3{2-} + 2 PH3

CaO + CO2 = CaCO3 =>
CaO + CO2 = CaCO3

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

CaBr2 + K2Cr2O7 + H3PO4 = K3PO4 + Ca3(PO4) + Br2 + CrPO4 + H2O =>
18 CaBr2 + 3 K2Cr2O7 + 14 H3PO4 = 2 K3PO4 + 6 Ca3(PO4) + 18 Br2 + 6 CrPO4 + 21 H2O

CS2 + O2 = CO2 + S02 =>
CS2 + O2 = CO2 + S02

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

(NH4)2HPO4 + Ca(OH)2 = (NH4)3PO4 + Ca3(PO4)2 + H2O =>
6(NH4)2HPO4 + 3 Ca(OH)2 = 4(NH4)3PO4 + Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Na3P + CaF2 = NaF + Ca3P2 =>
2 Na3P + 3 CaF2 = 6 NaF + Ca3P2

CH3Ch2OH + Na = CH3Ch2ONa + H2 =>
2 CH3Ch2OH + 2 Na = 2 CH3Ch2ONa + H2

TiO2 + BrF3 = TiF4 + Br2 + O2 =>
3 TiO2 + 4 BrF3 = 3 TiF4 + 2 Br2 + 3 O2

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

Ca3(PO4)2 + H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + CaSO4 =>
Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

Cl + H2O = HCl + HClO3 =>
6 Cl + 3 H2O = 5 HCl + HClO3

Mn + HI = H2 + MnI3 =>
2 Mn + 6 HI = 3 H2 + 2 MnI3

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

H2So4 + KOH = K2So4 + H2O =>
H2So4 + 2 KOH = K2So4 + 2 H2O

CuS + HNO3 = CuSO4 + NO + H2O =>
3 CuS + 8 HNO3 = 3 CuSO4 + 8 NO + 4 H2O

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

H3PO4 = H4P2O7 + H2O =>
2 H3PO4 = H4P2O7 + H2O

C2H4 + H2O = CH3CH2OH =>
C2H4 + H2O = CH3CH2OH

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

CH3CH2OH = C2H4 + H2O =>
CH3CH2OH = C2H4 + H2O

C6H10 + Cl2 = C + HCl =>
C6H10 + 5 Cl2 = 6 C + 10 HCl

CH3OH + CH3COOH = C3H6O2 + H2O =>
CH3OH + CH3COOH = C3H6O2 + H2O

Cu2CO3 + HCl = CuCl + H2O + CO2 =>
Cu2CO3 + 2 HCl = 2 CuCl + H2O + CO2

Be(NO3)2 + NaOH = Be(OH)2 + NaNO3 =>
Be(NO3)2 + 2 NaOH = Be(OH)2 + 2 NaNO3

SnCl2 + H2O = Sn6(O4)(OH)4 + HCl =>
6 SnCl2 + 8 H2O = Sn6(O4)(OH)4 + 12 HCl

HCl + O2 = H2O + Cl2 =>
4 HCl + O2 = 2 H2O + 2 Cl2

CaF2 + Li2SO4 = CaSO4 + LiF =>
CaF2 + Li2SO4 = CaSO4 + 2 LiF

CH + O2 = CO2 + H2O =>
4 CH + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

MnO4{-} + SO2 + OH = MnO4 + SO4{-}2 + H2O =>
MnO4{-} + SO2 + 4 OH = MnO4 + SO4{-}2 + 2 H2O

NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O =>
NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H6 + 20 O2 = 20 CO2 + 3 H20

Hg2O + O2 = HgO =>
2 Hg2O + O2 = 4 HgO

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

ZnS + HNO3 = ZnSO4 + NO + H2O =>
3 ZnS + 8 HNO3 = 3 ZnSO4 + 8 NO + 4 H2O

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

Na2CO3 + Ca(OH)2 = NaOH + CaCO3 =>
Na2CO3 + Ca(OH)2 = 2 NaOH + CaCO3

Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 = Ba(CO3) + NH4OH =>
Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 = Ba(CO3) + 2 NH4OH

HNo3 + Ca(OH)2 = Ca(No3)2 + H2O =>
2 HNo3 + Ca(OH)2 = Ca(No3)2 + 2 H2O

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O =>
K2Cr2O7 + 6 KI + 7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 3 I2 + 7 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변