WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/18

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
C2H2O4 + KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O =>
5 C2H2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = K2SO4 + 2 MnSO4 + 10 CO2 + 8 H2O

H3PO2 + AgNO3 + H2O = Ag + HNO3 + H3PO4 =>
H3PO2 + 4 AgNO3 + 2 H2O = 4 Ag + 4 HNO3 + H3PO4

Al + NaOH + H2O = NaAlO2 + H2 =>
2 Al + 2 NaOH + 2 H2O = 2 NaAlO2 + 3 H2

Ga(s) + O2(g) = Ga2O3 =>
4 Ga(s) + 3 O2(g) = 2 Ga2O3

Na2S + CaCO3 = CaS + Na2CO3 =>
Na2S + CaCO3 = CaS + Na2CO3

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 =>
Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

Ga(s) + S = Ga2S3 =>
2 Ga(s) + 3 S = Ga2S3

CO2 + NaOH = Na2CO3 + H2O =>
CO2 + 2 NaOH = Na2CO3 + H2O

B2H6 + O2 = HBO2 + H2O =>
B2H6 + 3 O2 = 2 HBO2 + 2 H2O

NH4OH + HNO3 = NH4NO3 + H2O =>
NH4OH + HNO3 = NH4NO3 + H2O

Ga(s) + S(s) = Ga2S3(s) =>
2 Ga(s) + 3 S(s) = Ga2S3(s)

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O =>
CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

K3PO4(ag) + MgCl2(ag) = Mg3(PO4)2(s) + KCl(ag) =>
2 K3PO4(ag) + 3 MgCl2(ag) = Mg3(PO4)2(s) + 6 KCl(ag)

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

C2H5O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C2H5O + 11 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu =>
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

Na2 + O2 = Na2O =>
2 Na2 + O2 = 2 Na2O

Na2 + O2 = Na2O =>
2 Na2 + O2 = 2 Na2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

KOH + Sb2S3 = K + Sb + H2O + SO3 =>
18 KOH + Sb2S3 = 18 K + 2 Sb + 9 H2O + 3 SO3

C2H6 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C2H6 + 7 O2 = 6 H2O + 4 CO2

H2S + O2 = H2O + SO2 =>
2 H2S + 3 O2 = 2 H2O + 2 SO2

SnO2 + H2 = Sn + H2O =>
SnO2 + 2 H2 = Sn + 2 H2O

C5H13NH2 + O2 = CO2 + H2O + N2 =>
4 C5H13NH2 + 35 O2 = 20 CO2 + 30 H2O + 2 N2

Cr2(SO4)3 + KOH = Cr(OH)3 + K2SO4 =>
Cr2(SO4)3 + 6 KOH = 2 Cr(OH)3 + 3 K2SO4

FeCl3 + NaOH = NaCl + Fe(OH)3 =>
FeCl3 + 3 NaOH = 3 NaCl + Fe(OH)3

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CuO + H2 = Cu + H2O =>
CuO + H2 = Cu + H2O

CuO + H2 = Cu + H2O =>
CuO + H2 = Cu + H2O

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

CaO + HCl = CaCl2 + H2O =>
CaO + 2 HCl = CaCl2 + H2O

N2(g) + O2(g) + H2O = HNO3(aq) =>
2 N2(g) + 5 O2(g) + 2 H2O = 4 HNO3(aq)

Ca3(Po4)2 + H3Po4 = Ca(H2Po4)2 =>
Ca3(Po4)2 + 4 H3Po4 = 3 Ca(H2Po4)2

MG + O2 = MGO =>
2 MG + O2 = 2 MGO

MG + O2 = MGO =>
2 MG + O2 = 2 MGO

KCl + KMnO4 + H2SO4 = Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
10 KCl + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 Cl2 + 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 8 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

HCl + CA = H2 + CACl2 =>
2 HCl + CA = H2 + CACl2

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

N2(g) + O2(g) + H2O = HNO3(aq) =>
2 N2(g) + 5 O2(g) + 2 H2O = 4 HNO3(aq)

H2MoO4 = MoO3 + H2O =>
H2MoO4 = MoO3 + H2O

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

H3PO4 + KOH = K3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 KOH = K3PO4 + 3 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/18
Equations balanced on 05/17/18
Equations balanced on 06/16/17
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변