WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/09/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2 =>
Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2

HI + HIO3 = I2 + H2O =>
5 HI + HIO3 = 3 I2 + 3 H2O

KMnO4 + H2O2 = MnO2 + O2 + KOH =>
2 KMnO4 + H2O2 = 2 MnO2 + 2 O2 + 2 KOH

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

NaOH + Cl = NaCl + NaClO + H2O =>
2 NaOH + 2 Cl = NaCl + NaClO + H2O

Na2CO3 + H2O = NaOH + H2CO3 =>
Na2CO3 + 2 H2O = 2 NaOH + H2CO3

Zn + I2 = ZnI =>
2 Zn + I2 = 2 ZnI

KNO3 = KNO2 + O2 =>
2 KNO3 = 2 KNO2 + O2

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

Ca(OH)2 + Cl = CaCl2 + Ca(ClO3)2 + H2O =>
6 Ca(OH)2 + 12 Cl = 5 CaCl2 + Ca(ClO3)2 + 6 H2O

NaN3 = Na + N2 =>
2 NaN3 = 2 Na + 3 N2

MNO2 + HCl = Cl2 + MNCl2 + H2O =>
MNO2 + 4 HCl = Cl2 + MNCl2 + 2 H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Nitricacid + sodiumhydroxide = sodiumnitrate + water =>
HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

H2O2 + H2SO4 + KI = K2SO4 + H2O + I2 =>
H2O2 + H2SO4 + 2 KI = K2SO4 + 2 H2O + I2

Al2O3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al2O3 + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2O

NaOH + F = NaF + O2 + H2O =>
4 NaOH + 4 F = 4 NaF + O2 + 2 H2O

Fe + O2 = Fe2O4 =>
2 Fe + 2 O2 = Fe2O4

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

Na2 + O2 = Na2O =>
2 Na2 + O2 = 2 Na2O

SO2 + H2O + Cl = H2SO4 + HCl =>
SO2 + 2 H2O + 2 Cl = H2SO4 + 2 HCl

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

F2 + KBr = KF + Br2 =>
F2 + 2 KBr = 2 KF + Br2

Fe2O3 + CO = Fe3O4 + CO2 =>
3 Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2

Fe2O3 + HCl = FeCl3 + H2O =>
Fe2O3 + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Sr + H2O = Sr(OH)2 + H2 =>
Sr + 2 H2O = Sr(OH)2 + H2

C4H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H8 + 6 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

K + O2 = K2O =>
4 K + O2 = 2 K2O

CuSO4 + KI = CuI + K2SO4 + I2 =>
2 CuSO4 + 4 KI = 2 CuI + 2 K2SO4 + I2

NH3 + CO2 = CO(NH2)2 + H2O =>
2 NH3 + CO2 = CO(NH2)2 + H2O

Fe(OH)3(ac) + H2SO4(ac) = Fe2(SO4)3(ac) + H2O(l) =>
2 Fe(OH)3(ac) + 3 H2SO4(ac) = Fe2(SO4)3(ac) + 6 H2O(l)

C2H3F3 + O2 = CO + HF =>
C2H3F3 + O2 = 2 CO + 3 HF

P + O2 = P4O10 =>
4 P + 5 O2 = P4O10

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na2CO3 = Na2O + CO2 =>
Na2CO3 = Na2O + CO2

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

KCl + F2 = KF + Cl2 =>
2 KCl + F2 = 2 KF + Cl2

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/02/19
Equations balanced on 05/10/19
Equations balanced on 06/09/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변