WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Na2S2O3 + AgBr = NaBr + Na3(Ag(S2O3)2) =>
2 Na2S2O3 + AgBr = NaBr + Na3(Ag(S2O3)2)

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

Au2O + HCl = Au + AuCl3 + H2O =>
3 Au2O + 6 HCl = 4 Au + 2 AuCl3 + 3 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

PB(OH)2 + H2SO4 = PBSO4 + H2O =>
PB(OH)2 + H2SO4 = PBSO4 + 2 H2O

NH4CL + H2O = H3O + NH3 + CL =>
NH4CL + H2O = H3O + NH3 + CL

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + H2O =>
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 H2O

H2SO4 + NaHCO3 = Na2SO4 + CO2 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaHCO3 = Na2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2 =>
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

Au2O + KCN + H2O = Au + Au(CN)3 + KOH =>
3 Au2O + 6 KCN + 3 H2O = 4 Au + 2 Au(CN)3 + 6 KOH

MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

H2SO4 + Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

C6H5NO2 + Fe + H2O = Fe3O4 + C6H7N =>
4 C6H5NO2 + 9 Fe + 4 H2O = 3 Fe3O4 + 4 C6H7N

H2So4 + NaOH = Na2So4 + H2O =>
H2So4 + 2 NaOH = Na2So4 + 2 H2O

FEO3 + CO = FE + CO2 =>
FEO3 + 3 CO = FE + 3 CO2

KMnO4 + C3H5(OH)3 = K2CO3 + Mn2O3 + CO2 + H2O =>
14 KMnO4 + 4 C3H5(OH)3 = 7 K2CO3 + 7 Mn2O3 + 5 CO2 + 16 H2O

(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + H2O =>
(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4 H2O

CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2 =>
CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2

Si + O2 = SiO2 =>
Si + O2 = SiO2

CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2 =>
CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2

KMNO4 + Na2C2O4 + H2SO4 = K2SO4 + MNSO4 + Na2SO4 + H2O + CO2 =>
2 KMNO4 + 5 Na2C2O4 + 8 H2SO4 = K2SO4 + 2 MNSO4 + 5 Na2SO4 + 8 H2O + 10 CO2

N2H4 + H2O2 = N2 + H2O =>
N2H4 + 2 H2O2 = N2 + 4 H2O

Mn3O4 + S = MnSO4 + MnO =>
3 Mn3O4 + S = MnSO4 + 8 MnO

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

MnO + PbO2 + HCl + KCl = KMnO4 + PbCl2 + H2O =>
2 MnO + 5 PbO2 + 8 HCl + 2 KCl = 2 KMnO4 + 5 PbCl2 + 4 H2O

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

Al(OH)3 + H2SO4 = H2O + Al2(SO4)3 =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = 6 H2O + Al2(SO4)3

HClO4(ac) + Cu(OH)2(ac) = Cu(ClO4)2 + H2O =>
2 HClO4(ac) + Cu(OH)2(ac) = Cu(ClO4)2 + 2 H2O

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = H2O + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4

P4 + Cl = PCl3 =>
P4 + 12 Cl = 4 PCl3

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

CuSO4 + KI = CuI + K2SO4 + I2 =>
2 CuSO4 + 4 KI = 2 CuI + 2 K2SO4 + I2

Mn + Hg(NO3)2 = Mn(NO3) + Hg2 =>
4 Mn + 2 Hg(NO3)2 = 4 Mn(NO3) + Hg2

FeSO4 + NaHCO3 = Fe(HCO3)2 + Na2SO4 =>
FeSO4 + 2 NaHCO3 = Fe(HCO3)2 + Na2SO4

H3BO3 + Ca(OH)2 = Ca3(BO3)2 + H2O =>
2 H3BO3 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(BO3)2 + 6 H2O

HNo3 + Ca(OH)2 = Ca(No3)2 + H2O =>
2 HNo3 + Ca(OH)2 = Ca(No3)2 + 2 H2O

HCOOH + KOH = HCOOK + H2O =>
HCOOH + KOH = HCOOK + H2O

Br2 + NH3 = N2 + NH4Br =>
3 Br2 + 8 NH3 = N2 + 6 NH4Br

Br2 + NH3 = N2 + NH4Br =>
3 Br2 + 8 NH3 = N2 + 6 NH4Br

Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

RBNO3 + BEF2 = BE(NO3)2 + RBF =>
2 RBNO3 + BEF2 = BE(NO3)2 + 2 RBF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변