WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

C4H9OH + O2 = CO2 + H20 =>
2 C4H9OH + 7 O2 = 8 CO2 + H20

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

NH3 = N2 + H3 =>
2 NH3 = N2 + 2 H3

NH3 = N2 + H2 =>
2 NH3 = N2 + 3 H2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + H2O =>
3 HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + 3 H2O

Cu + S = CuS =>
Cu + S = CuS

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

MnCl2 + Br2 + NH4OH = MnO2 + NH4Cl + NH4Br + H2O =>
MnCl2 + Br2 + 4 NH4OH = MnO2 + 2 NH4Cl + 2 NH4Br + 2 H2O

C4H9O3N + H2SO4 = CO2 + H2O + NH4 + SO2 =>
2 C4H9O3N + 15 H2SO4 = 8 CO2 + 20 H2O + 2 NH4 + 15 SO2

Al4Si3 + H2O = Al(OH)3 + SiH4 =>
Al4Si3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 SiH4

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

HNO3 + I2 = HIO3 + NO2 + H2O =>
10 HNO3 + I2 = 2 HIO3 + 10 NO2 + 4 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C12H16 + Cl2 = C + HCl =>
C12H16 + 8 Cl2 = 12 C + 16 HCl

Al + FeO = Al2O3 + Fe =>
2 Al + 3 FeO = Al2O3 + 3 Fe

FeS2 + Na2O2 = Fe2O2 + NaSO4 + Na2O =>
2 FeS2 + 16 Na2O2 = Fe2O2 + 4 NaSO4 + 14 Na2O

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

BaCl2 + Na2So4 = BaSo4 + NaCl =>
BaCl2 + Na2So4 = BaSo4 + 2 NaCl

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 =>
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

FeS2 + Na2O2 = Fe2O2 + Na2SO4 + Na2O =>
2 FeS2 + 14 Na2O2 = Fe2O2 + 4 Na2SO4 + 10 Na2O

Ca(OH)2 + H2C2 = CaC2 + H2O =>
Ca(OH)2 + H2C2 = CaC2 + 2 H2O

Nb2O5 + C = Nb + CO =>
Nb2O5 + 5 C = 2 Nb + 5 CO

CO2 + MgO = MgO2 + CO =>
CO2 + MgO = MgO2 + CO

H2SO4 + NaHCO3 = H2O + CO2 + H + SO4Na =>
H2SO4 + NaHCO3 = H2O + CO2 + H + SO4Na

Nb2O5 + C = Nb + CO =>
Nb2O5 + 5 C = 2 Nb + 5 CO

As2S3 + O2 = As2O3 + SO2 =>
2 As2S3 + 9 O2 = 2 As2O3 + 6 SO2

Nb2O5 + C = Nb + CO =>
Nb2O5 + 5 C = 2 Nb + 5 CO

MG(s) + O2(g) = MGO2(s) =>
MG(s) + O2(g) = MGO2(s)

CO2 + H2O = C2H2 + O2 =>
4 CO2 + 2 H2O = 2 C2H2 + 5 O2

CaCl2(aq) + K2CO3(aq) = KCl(aq) + CaCO3(s) =>
CaCl2(aq) + K2CO3(aq) = 2 KCl(aq) + CaCO3(s)

H2SO4 + NaHCO3 = H2O + CO2 + HSO4Na =>
H2SO4 + NaHCO3 = H2O + CO2 + HSO4Na

Nb2O5 + C = Nb + CO =>
Nb2O5 + 5 C = 2 Nb + 5 CO

CuO(s) + NH3(g) = N2(g) + H2O(g) + Cu(s) =>
3 CuO(s) + 2 NH3(g) = N2(g) + 3 H2O(g) + 3 Cu(s)

CaBr2 + AgNO3 = AgBr + Ca(NO3)2 =>
CaBr2 + 2 AgNO3 = 2 AgBr + Ca(NO3)2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

Fe(NO3)3 + SnCl2 = FeCl3 + Sn(NO3)2 =>
2 Fe(NO3)3 + 3 SnCl2 = 2 FeCl3 + 3 Sn(NO3)2

H2SO4 + NaHCO3 = H3CO3 + SO4Na =>
H2SO4 + NaHCO3 = H3CO3 + SO4Na

UO3 + BrF3 = UF4 + Br2 + O2 =>
6 UO3 + 8 BrF3 = 6 UF4 + 4 Br2 + 9 O2

KCLO3 = KCL + O2 =>
2 KCLO3 = 2 KCL + 3 O2

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

Al + Pb(NO3)2 = Al(NO3)3 + Pb =>
2 Al + 3 Pb(NO3)2 = 2 Al(NO3)3 + 3 Pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변