WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Zn + S = ZnS =>
Zn + S = ZnS

Cr2O3 + KClO3 + KOH = K2CrO4 + H2O + KCl =>
Cr2O3 + KClO3 + 4 KOH = 2 K2CrO4 + 2 H2O + KCl

Ar + O2 = ArO2 =>
Ar + O2 = ArO2

CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

C + O2 = CO =>
2 C + O2 = 2 CO

CO + O2 = CO2 =>
2 CO + O2 = 2 CO2

Al2O3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
Al2O3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2O

HgCl2 = Hg + Cl =>
HgCl2 = Hg + 2 Cl

Na(s) + HCl(aq) = NaCl(aq) + H2(g) =>
2 Na(s) + 2 HCl(aq) = 2 NaCl(aq) + H2(g)

H2C2O4 + KOH = KC2O4 + H2OH =>
H2C2O4 + KOH = KC2O4 + H2OH

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

AgI + Fe2(Co3)3 = FeI3 + Ag2Co3 =>
6 AgI + Fe2(Co3)3 = 2 FeI3 + 3 Ag2Co3

Hg2Cl = Hg + Cl =>
Hg2Cl = 2 Hg + Cl

O3 = O2 =>
2 O3 = 3 O2

H3PO2 + AgNO3 + H2O = H3PO4 + Ag + HNO3 =>
H3PO2 + 4 AgNO3 + 2 H2O = H3PO4 + 4 Ag + 4 HNO3

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

Cu + AgNo3 = CuNo3 + Ag =>
Cu + AgNo3 = CuNo3 + Ag

I2 + NO3 = IO3 + NO2 =>
I2 + 6 NO3 = 2 IO3 + 6 NO2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Fe2O3 + C = Fe + CO2 =>
2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2

KMnO4 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O + KCl =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O + 2 KCl

H2SO4 + Fe = Fe2(SO4)3 + H2 =>
3 H2SO4 + 2 Fe = Fe2(SO4)3 + 3 H2

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

Mn{2+} + Pb3O4 + H3O{+} = MnO4{-} + Pb{2+} + H2O =>
2 Mn{2+} + 5 Pb3O4 + 24 H3O{+} = 2 MnO4{-} + 15 Pb{2+} + 36 H2O

Fe + C2H4O2 = Fe(CO2CH3)2 + H2 =>
Fe + 2 C2H4O2 = Fe(CO2CH3)2 + H2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

FeSO4 + C2H6O = Fe(OH)2 + (C2H5)2SO4 =>
FeSO4 + 2 C2H6O = Fe(OH)2 + (C2H5)2SO4

CH3(CH2)2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)2CH3 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

MnO4{-} + SO3{2-} + H{+} = MnO2 + SO4{2-} + H2O =>
2 MnO4{-} + 3 SO3{2-} + 2 H{+} = 2 MnO2 + 3 SO4{2-} + H2O

KMnO4 + C3H5(OH)3 = K2CO3 + Mn2O3 + CO2 + H2O =>
14 KMnO4 + 4 C3H5(OH)3 = 7 K2CO3 + 7 Mn2O3 + 5 CO2 + 16 H2O

ClO3 + H2O = Cl + OH =>
ClO3 + 3 H2O = Cl + 6 OH

P4 + KOH + H2O = PH3 + KH2PO2 =>
P4 + 3 KOH + 3 H2O = PH3 + 3 KH2PO2

FeSO4 + Na2S = FeS + Na2SO4 =>
FeSO4 + Na2S = FeS + Na2SO4

HCl + NAOH = H2O + NACl =>
HCl + NAOH = H2O + NACl

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

HCl + NaOH = H2O + NaCl =>
HCl + NaOH = H2O + NaCl

PH3 + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O =>
PH3 + 8 HNO3 = H3PO4 + 8 NO2 + 4 H2O

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

Sn + HNO3 + H2O = H2SnO3 + NO =>
3 Sn + 4 HNO3 + H2O = 3 H2SnO3 + 4 NO

HI + CA(OH)2 = H2O + CAI2 =>
2 HI + CA(OH)2 = 2 H2O + CAI2

Ne + CO2 = NeCO2 =>
Ne + CO2 = NeCO2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

CACO3 + HNO3 = CA(NO3)2 + CO2 + H2O =>
CACO3 + 2 HNO3 = CA(NO3)2 + CO2 + H2O

SF4(g) + H2O(l) = SO2(s) + HF(l) =>
SF4(g) + 2 H2O(l) = SO2(s) + 4 HF(l)

CH3NH2 + O2 = CO2 + N2 + H2O =>
4 CH3NH2 + 9 O2 = 4 CO2 + 2 N2 + 10 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

HCl + Nh4OH = Nh4Cl + H2O =>
HCl + Nh4OH = Nh4Cl + H2O

ZNCO3 = ZNO + CO2 =>
ZNCO3 = ZNO + CO2

ZNCO3 = ZNO + CO2 =>
ZNCO3 = ZNO + CO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변