WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Al + CuCl = AlCl3 + Cu =>
Al + 3 CuCl = AlCl3 + 3 Cu

C + H2O = CO + H2 =>
C + H2O = CO + H2

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

C2H5COOH + C2H5OH = C2H5COOC2H5 + H2O =>
C2H5COOH + C2H5OH = C2H5COOC2H5 + H2O

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

C3H8 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C3H8 + 15 O2 = 15 CO2 + 2 H20

SiCl4 + Mg = Si + MgCl2 =>
SiCl4 + 2 Mg = Si + 2 MgCl2

Fe + HNO3 = Fe(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Fe + 10 HNO3 = 4 Fe(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

NaSO4 + BaBr2 = BaSO4 + NaBr2 =>
NaSO4 + BaBr2 = BaSO4 + NaBr2

HI + LiOH = LiI + H2O =>
HI + LiOH = LiI + H2O

Fe(OH)3 + HNO3 = Fe(NO3)3 + H2O =>
Fe(OH)3 + 3 HNO3 = Fe(NO3)3 + 3 H2O

Cr2O3 + Si = Cr + SiO2 =>
2 Cr2O3 + 3 Si = 4 Cr + 3 SiO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Na3PO4 + CaCl2 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
2 Na3PO4 + 3 CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

NH4Cl + NaOH = NH3 + H2O + NaCl =>
NH4Cl + NaOH = NH3 + H2O + NaCl

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

AL + CL3 = ALCL3 =>
AL + CL3 = ALCL3

CH3CH2OH + H2O = H2 + CO2 =>
CH3CH2OH + 3 H2O = 6 H2 + 2 CO2

C6H12O6 + O2 = HCO3 + H =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 HCO3 + 6 H

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

BaCl2 + AgNO3 = Ba(NO3)2 + AgCl =>
BaCl2 + 2 AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2 AgCl

NaN3 = N2 + Na =>
2 NaN3 = 3 N2 + 2 Na

Al + N2 = Al3N2 =>
3 Al + N2 = Al3N2

NaN3 = N2 + Na =>
2 NaN3 = 3 N2 + 2 Na

AGNO3 + NACL = NANO3 + AGCL =>
AGNO3 + NACL = NANO3 + AGCL

Al4C3 + H2O = Al(OH)3 + CH4 =>
Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

MgF2 + Li2CO3 = MgCO3 + LiF =>
MgF2 + Li2CO3 = MgCO3 + 2 LiF

C6H12O6 + O2 = HCO3 + H =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 HCO3 + 6 H

H2SO4 + KCH3COO = CH3COOH + K2SO4 =>
H2SO4 + 2 KCH3COO = 2 CH3COOH + K2SO4

Cl2 + NaBr = Br2 + NaCl =>
Cl2 + 2 NaBr = Br2 + 2 NaCl

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2

K2Cr2O7 + KOH = K2CrO4 + H2O =>
K2Cr2O7 + 2 KOH = 2 K2CrO4 + H2O

C2H4O + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H4O + 5 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

K2Cr2O7 + KOH = K2CrO4 + H2O =>
K2Cr2O7 + 2 KOH = 2 K2CrO4 + H2O

HCl + K2CrO4 = H2O + K2Cr2O7 + KCl =>
2 HCl + 2 K2CrO4 = H2O + K2Cr2O7 + 2 KCl

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

PB(NO3)2(s) = PBO(s) + NO2(g) + O2(g) =>
2 PB(NO3)2(s) = 2 PBO(s) + 4 NO2(g) + O2(g)

HCl + K2CrO7 = Cl2 + CrCl3 + KCl + H2O =>
28 HCl + 2 K2CrO7 = 9 Cl2 + 2 CrCl3 + 4 KCl + 14 H2O

CaO + C = CaC2 + CO =>
CaO + 3 C = CaC2 + CO

Ca(OH)2 + NaCl = CaCl2(s) + NaOH(aq) =>
Ca(OH)2 + 2 NaCl = CaCl2(s) + 2 NaOH(aq)

Mg(NO3)2 + K3PO4 = Mg3(PO4)2 + KNO3 =>
3 Mg(NO3)2 + 2 K3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6 KNO3

KAl3(SO4)2(OH)6 = Al2O3 + H2O + KAl(SO4)2 =>
KAl3(SO4)2(OH)6 = Al2O3 + 3 H2O + KAl(SO4)2

CH3CH2CH2Br + NaCN = CH3CH2CH2CN + NaBr =>
CH3CH2CH2Br + NaCN = CH3CH2CH2CN + NaBr

IPO4 + H2O = I2 + IO3 + H2PO4 =>
3 IPO4 + 3 H2O = I2 + IO3 + 3 H2PO4

CH4 + Br2 = CH3Br + HBr =>
CH4 + Br2 = CH3Br + HBr

NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O + 2 CO2

CuFeS2 + O2 = SO2 + CuO + FeO =>
CuFeS2 + 3 O2 = 2 SO2 + CuO + FeO

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

(NH4)2SO4 + NaOH = Na2SO4 + NH3 + H2O =>
(NH4)2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변