Printed from https://www.webqc.org

d5h - 점군 대칭 지표표

D5h 점군

비가환군, 8(12) 기약 표현
D5h 점군의 하위 군: Cs, C2, C5, D5, C2v, C5v, C5h

D5h 점군에 대한 지표표

E2C52(C5)25C'2σh2S52(S5)3vlinear,
rotations
quadratic
A'111111111x2+y2, z2
A'2111-1111-1Rz
E'122cos(2π/5)2cos(4π/5)022cos(2π/5)2cos(4π/5)0(x, y)
E'222cos(4π/5)2cos(2π/5)022cos(4π/5)2cos(2π/5)0(x2-y2, xy)
A''11111-1-1-1-1
A''2111-1-1-1-11z
E''122cos(2π/5)2cos(4π/5)0-2-2cos(2π/5)-2cos(4π/5)0(Rx, Ry)(xz, yz)
E''222cos(4π/5)2cos(2π/5)0-2-2cos(4π/5)-2cos(2π/5)0

D5h 점군의 곱셈표

 A'1A'2E'1E'2A''1A''2E''1E''2
A'1A'1A'2E'1E'2A''1A''2E''1E''2
A'2A'2A'1E'1E'2A''2A''1E''1E''2
E'1E'1E'1A'1+A'2+E'2E'1+E'2E''1E''1A''1+A''2+E''2E''1+E''2
E'2E'2E'2E'1+E'2A'1+A'2+E'1E''2E''2E''1+E''2A''1+A''2+E''1
A''1A''1A''2E''1E''2A'1A'2E'1E'2
A''2A''2A''1E''1E''2A'2A'1E'1E'2
E''1E''1E''1A''1+A''2+E''2E''1+E''2E'1E'1A'1+A'2+E'2E'1+E'2
E''2E''2E''2E''1+E''2A''1+A''2+E''1E'2E'2E'1+E'2A'1+A'2+E'1

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

저희 화학반응식 계산기에 만족하셨다면 만족도 평가를 남겨주세요
메뉴 계수 맞추기 몰 질량 기체 법칙 단위 화학 도구 주기율표 화학 포럼 대칭성 상수 기여 문의처
인용법