WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 02/09/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
O2 + S = SO2 =>
O2 + S = SO2

HCOOH + CH3OH = HCOOCH3 + H2O =>
HCOOH + CH3OH = HCOOCH3 + H2O

HNO3 + Na = NaNO3 + H2 =>
2 HNO3 + 2 Na = 2 NaNO3 + H2

Br2 + CHCl3 = HBr + CBrCl3 =>
Br2 + CHCl3 = HBr + CBrCl3

Fe + O2 = FeO =>
2 Fe + O2 = 2 FeO

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CaCl2 + MgCO3 = CaCO3 + MgCl2 =>
CaCl2 + MgCO3 = CaCO3 + MgCl2

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

C6H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

Ca + O2 = CaO =>
2 Ca + O2 = 2 CaO

CH3CH2CH2COONa + NaOH = C3H8 + Na2CO3 =>
CH3CH2CH2COONa + NaOH = C3H8 + Na2CO3

H2SeO4 + Sc(OH)3 = Sc2(SeO4)3 + H2O =>
3 H2SeO4 + 2 Sc(OH)3 = Sc2(SeO4)3 + 6 H2O

C4H8 + O2 = CH3COOH =>
C4H8 + 2 O2 = 2 CH3COOH

Ca(HCO3)2 = CaO + CO2 + H2O =>
Ca(HCO3)2 = CaO + 2 CO2 + H2O

Li + AlCl3 = LiCl + Al =>
3 Li + AlCl3 = 3 LiCl + Al

Mn(NO2)2 + BeCI2 = Be(NO2)2 + MnCI2 =>
Mn(NO2)2 + BeCI2 = Be(NO2)2 + MnCI2

P2O5 + H2O = H3PO4 =>
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

CO2 + H2O = C2H5OH + O2 =>
2 CO2 + 3 H2O = C2H5OH + 3 O2

C3H8O + KMnO4 + HCl = H2O + MnCl2 + KCl + C2H6O2 =>
10 C3H8O + 6 KMnO4 + 18 HCl = 4 H2O + 6 MnCl2 + 6 KCl + 15 C2H6O2

[Fe(NCS)(H2O)5] + F = FeF6 + H2O + NCS =>
[Fe(NCS)(H2O)5] + 6 F = FeF6 + 5 H2O + NCS

Na2SO4 + BaCl2 = NaCl + BaSO4 =>
Na2SO4 + BaCl2 = 2 NaCl + BaSO4

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Ni(s) + H2O(l) + O2(g) = Ni(OH)2(s) =>
2 Ni(s) + 2 H2O(l) + O2(g) = 2 Ni(OH)2(s)

HgNO4 + NaI = HgI + NaNO4 =>
HgNO4 + NaI = HgI + NaNO4

C3H8O + KMnO4 + HCl = H2O + MnCl2 + KCl + C2H6O2 =>
10 C3H8O + 6 KMnO4 + 18 HCl = 4 H2O + 6 MnCl2 + 6 KCl + 15 C2H6O2

Ca + CuCl2 = Cu + CaCl2 =>
Ca + CuCl2 = Cu + CaCl2

*C3H8O + KMnO4 + HCl = H2O + MnCl2 + KCl + C2H6O2 =>
10*C3H8O + 6 KMnO4 + 18 HCl = 4 H2O + 6 MnCl2 + 6 KCl + 15 C2H6O2

O2 + CS2 = CO2 + SO2 =>
3 O2 + CS2 = CO2 + 2 SO2

H2SO4 = SO2 + O2 + H2 =>
H2SO4 = SO2 + O2 + H2

NaClO = NaCl + NaClO3 =>
3 NaClO = 2 NaCl + NaClO3

K2CO3 + Ca(NO3)2 = KNO3 + CaCO3 =>
K2CO3 + Ca(NO3)2 = 2 KNO3 + CaCO3

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + S + H2O + NO =>
3 CuS + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 3 S + 4 H2O + 2 NO

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

CdCl2 + CH3NH2 = [Cd(CH3NH2)4]Cl2 =>
CdCl2 + 4 CH3NH2 = [Cd(CH3NH2)4]Cl2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

As(s) + H2O(l) = As3O4(s) + H2(g) =>
3 As(s) + 4 H2O(l) = As3O4(s) + 4 H2(g)

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

H2SO4 + NaHCO3 = Na2SO4 + CO2 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaHCO3 = Na2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O

C6H12O2 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O2 + 8 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

N + O2 = NO2 =>
N + O2 = NO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 02/02/19
Equations balanced on 01/10/19
Equations balanced on 02/09/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변