WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 02/09/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + NaNO3 =>
3 AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + 3 NaNO3

CaCl2 + Na3PO4 = NaCl + Ca3(PO4)2 =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = 6 NaCl + Ca3(PO4)2

NaOH + H2Co3 = Na2Co3 + H2O =>
2 NaOH + H2Co3 = Na2Co3 + 2 H2O

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

Fe2O3 + HCl = FeCl3 + H2O =>
Fe2O3 + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2O

Pb(NO3)2(aq) + CrCl2(aq) = PbCl2(s) + Cr(NO3)2(aq) =>
Pb(NO3)2(aq) + CrCl2(aq) = PbCl2(s) + Cr(NO3)2(aq)

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

SrBr2 + (NH4)2CO3 = SrCO3 + NH4Br =>
SrBr2 + (NH4)2CO3 = SrCO3 + 2 NH4Br

N2(g) + H2(g) = NH3(g) =>
N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl =>
HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl

KCl + O2 = KClO4 =>
KCl + 2 O2 = KClO4

Fe + HBr = FeBr3 + H2 =>
2 Fe + 6 HBr = 2 FeBr3 + 3 H2

Fe + O = Fe2O3 =>
2 Fe + 3 O = Fe2O3

KOH + NO = KNO2 + N2 + H2O =>
4 KOH + 6 NO = 4 KNO2 + N2 + 2 H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O + NH4NO3 =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + 3 H2O + NH4NO3

Mg + CuCl2 = MgCl2 + Cu =>
Mg + CuCl2 = MgCl2 + Cu

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

Fe(s) + S(s) = Fe2S3(s) =>
2 Fe(s) + 3 S(s) = Fe2S3(s)

Ca3(PO4)2 + SIO2 + C = CaSIO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SIO2 + 10 C = 6 CaSIO3 + P4 + 10 CO

CrO2Cl2(l) + H2O(l) = H2CrO4(aq) + HCl(aq) =>
CrO2Cl2(l) + 2 H2O(l) = H2CrO4(aq) + 2 HCl(aq)

C2H5Br + KOH = C2H5OH + KBr =>
C2H5Br + KOH = C2H5OH + KBr

ZNS + O2 = ZNO + SO2 =>
2 ZNS + 3 O2 = 2 ZNO + 2 SO2

Fe(s) + MgCl2(aq) = FeCl3(aq) + Mg(s) =>
2 Fe(s) + 3 MgCl2(aq) = 2 FeCl3(aq) + 3 Mg(s)

C12H26 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C12H26 + 37 O2 = 24 CO2 + 26 H2O

SO2(g) + O2(g) + H2O(l) = H2SO4(aq) =>
2 SO2(g) + O2(g) + 2 H2O(l) = 2 H2SO4(aq)

NaOH + (NH4)2SO4 = Na2SO4 + NH4OH =>
2 NaOH + (NH4)2SO4 = Na2SO4 + 2 NH4OH

H3Po4 + KOH = K3Po4 + H2O =>
H3Po4 + 3 KOH = K3Po4 + 3 H2O

CaSO4 + SiO2 + C = CaSiO + CO + S =>
CaSO4 + SiO2 + 5 C = CaSiO + 5 CO + S

COCl2 = Cl2 + CO =>
COCl2 = Cl2 + CO

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl =>
NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

AgNO3 + (NH4)2CrO4 = Ag2CrO4 + NH4NO3 =>
2 AgNO3 + (NH4)2CrO4 = Ag2CrO4 + 2 NH4NO3

HC2H3O2 + CH3CH2OH = CH3COOCH2CH3 + H2O =>
HC2H3O2 + CH3CH2OH = CH3COOCH2CH3 + H2O

P + O2 = P2O3 =>
4 P + 3 O2 = 2 P2O3

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

HNO3 + CaCO3 = CO2 + H2O + Ca(NO3)2 =>
2 HNO3 + CaCO3 = CO2 + H2O + Ca(NO3)2

N2 + CO2 + H2O + O2 = C3H5N3O9 =>
6 N2 + 12 CO2 + 10 H2O + O2 = 4 C3H5N3O9

NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O

C2H5Cl + NaOH = C2H5ONa + HCl =>
C2H5Cl + NaOH = C2H5ONa + HCl

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

Si4H10 + O2 = SiO2 + H2O =>
2 Si4H10 + 13 O2 = 8 SiO2 + 10 H2O

P(s) + O2(g) = P2O5(s) =>
4 P(s) + 5 O2(g) = 2 P2O5(s)

Rb + I = RbI =>
Rb + I = RbI

Rb + RbNO3 = Rb2O + N2 =>
10 Rb + 2 RbNO3 = 6 Rb2O + N2

AgNO3 + CuCl2 = AgCl + Cu(NO3)2 =>
2 AgNO3 + CuCl2 = 2 AgCl + Cu(NO3)2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

ZnCl2 + Mg = MgCl2 + Zn =>
ZnCl2 + Mg = MgCl2 + Zn

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu =>
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 02/02/19
Equations balanced on 01/10/19
Equations balanced on 02/09/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변