WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 02/09/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Al2O3 + HNO3 = Al(NO3)3 + H2O =>
Al2O3 + 6 HNO3 = 2 Al(NO3)3 + 3 H2O

BaO2 + HCl = BaCl2 + H2O2 =>
BaO2 + 2 HCl = BaCl2 + H2O2

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

N2H2 + KMnO4 + H2SO4 = NO + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
5 N2H2 + 6 KMnO4 + 9 H2SO4 = 10 NO + 6 MnSO4 + 3 K2SO4 + 14 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

KI + Cl2 = I2 + KCl =>
2 KI + Cl2 = I2 + 2 KCl

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

Na2CO3 + H2O + CO2 = NaHCO3 =>
Na2CO3 + H2O + CO2 = 2 NaHCO3

H2SO4 + NaCl = Na2SO4 + HCl =>
H2SO4 + 2 NaCl = Na2SO4 + 2 HCl

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

N + H2 = NH3 =>
2 N + 3 H2 = 2 NH3

Mg + H2So4 = Mg2So4 + H2 =>
2 Mg + H2So4 = Mg2So4 + H2

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

Mg + H2SO4 = Mg2SO4 + H2 =>
2 Mg + H2SO4 = Mg2SO4 + H2

Fe(SO4)3 + H2 = Fe + H2SO4 =>
Fe(SO4)3 + 3 H2 = Fe + 3 H2SO4

NaNH2 + NaNO3 = NaN3 + NaOH + NH3 =>
3 NaNH2 + NaNO3 = NaN3 + 3 NaOH + NH3

HCl + KOH = KCl + H2O =>
HCl + KOH = KCl + H2O

HNO3 + NH3 = NH4NO3 =>
HNO3 + NH3 = NH4NO3

CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2CO3 =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2CO3

K2Cr2O7 + H2SO4 + HCHO = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + CO2 + H2O =>
2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 + 3 HCHO = 2 K2SO4 + 2 Cr2(SO4)3 + 3 CO2 + 11 H2O

FeS2 = Fe3S4 + S2 =>
3 FeS2 = Fe3S4 + S2

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] =>
Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]

CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2O + CO2 =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2

C2H4 + H2O = CH3OH =>
C2H4 + 2 H2O = 2 CH3OH

K2Cr2O7 + H2SO4 + C6H12O6 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + CO2 + H2O =>
4 K2Cr2O7 + 16 H2SO4 + C6H12O6 = 4 K2SO4 + 4 Cr2(SO4)3 + 6 CO2 + 22 H2O

P + H2SO4 = H3PO4 + SO2 + H2O =>
2 P + 5 H2SO4 = 2 H3PO4 + 5 SO2 + 2 H2O

HCl + MnO2 = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

C4H9OH + O2 = CO2 + H2O =>
C4H9OH + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl =>
CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

H2 + I2 = HI =>
H2 + I2 = 2 HI

Na2SO4 + CuSO4 = NaSO4 + Cu2SO4 =>
Na2SO4 + 2 CuSO4 = 2 NaSO4 + Cu2SO4

CH4 + O2 = CO2 + H20 =>
5 CH4 + 5 O2 = 5 CO2 + H20

B + N2 = BN =>
2 B + N2 = 2 BN

H2SO4 + C = H2O + SO2 + CO2 =>
2 H2SO4 + C = 2 H2O + 2 SO2 + CO2

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
8 HNO3 + 3 Cu = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Li + O2 = LiO2 =>
Li + O2 = LiO2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

calciumhydroxide + carbondioxide = calciumcarbonate + water =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + NaCl =>
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2 NaCl

CH4 + O2 = H2O + CO2 =>
CH4 + 2 O2 = 2 H2O + CO2

C4H10O + K = C4H9OK + H2 =>
2 C4H10O + 2 K = 2 C4H9OK + H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 02/02/19
Equations balanced on 01/10/19
Equations balanced on 02/09/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변