WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 = 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O

KMnO4 + HCl = MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 MnCl2 + 2 KCl + 5 Cl2 + 8 H2O

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl =>
PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5 HCl

Ca(OH)2 + HCl = CaCl2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HCl = CaCl2 + 2 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

P4 + NaOH + H2O = PH3 + Na2HPO3 =>
P4 + 4 NaOH + 2 H2O = 2 PH3 + 2 Na2HPO3

H2SO4 + NaCN = HCN + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaCN = 2 HCN + Na2SO4

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

NAHCO3 + CH3COOH = NACH3COO + H20 + CO2 =>
10 NAHCO3 + 15 CH3COOH = 10 NACH3COO + 2 H20 + 20 CO2

S + KOH = K2S + K2SO3 + H2O =>
3 S + 6 KOH = 2 K2S + K2SO3 + 3 H2O

KClO3 = KClO4 + KCl =>
4 KClO3 = 3 KClO4 + KCl

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C3H8 + F2 = C3F8 + HF =>
C3H8 + 8 F2 = C3F8 + 8 HF

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

H3PO4 + Ca(NO3)2 = Ca3(PO4)2 + HNO3 =>
2 H3PO4 + 3 Ca(NO3)2 = Ca3(PO4)2 + 6 HNO3

Na2CO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + CO2 + H2O

As + HNO3 + H2O = H3AsO3 + NO =>
As + HNO3 + H2O = H3AsO3 + NO

KCLO4 = KCL + O2 =>
KCLO4 = KCL + 2 O2

H3PO4 + NaCN = HCN + Na3PO4 =>
H3PO4 + 3 NaCN = 3 HCN + Na3PO4

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

CU(NO3)2 = CUO + NO2 + O2 =>
2 CU(NO3)2 = 2 CUO + 4 NO2 + O2

P4 + KOH + H2O = PH3 + KH2PO4 =>
2 P4 + 3 KOH + 9 H2O = 5 PH3 + 3 KH2PO4

SeCl6 + O2 = SeO2 + Cl2 =>
SeCl6 + O2 = SeO2 + 3 Cl2

HNO3 + [H] = N2O + H2O =>
2 HNO3 + 8[H] = N2O + 5 H2O

NAHCO3 + CH3COOH = NACH3COO + H2O + CO2 =>
NAHCO3 + CH3COOH = NACH3COO + H2O + CO2

CuClO3 = CuCl + O2 =>
2 CuClO3 = 2 CuCl + 3 O2

NaOH + Mg(NO3)2 = NaNO3 + Mg(OH)2 =>
2 NaOH + Mg(NO3)2 = 2 NaNO3 + Mg(OH)2

Na2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + Na2SO4 + H2O + MnSO4 + CO2 =>
5 Na2C2O4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = K2SO4 + 5 Na2SO4 + 8 H2O + 2 MnSO4 + 10 CO2

C4H10 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C4H10 + 13 O2 = 10 H2O + 8 CO2

H3PO4(aq) + NaOH(aq) = Na3PO4(aq) + H2O(l) =>
H3PO4(aq) + 3 NaOH(aq) = Na3PO4(aq) + 3 H2O(l)

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C7H17 + O2 = C02 + H2O =>
4 C7H17 + 17 O2 = 14 C02 + 34 H2O

Fe2O3 + SiO2 = Fe2(SiO3)3 =>
Fe2O3 + 3 SiO2 = Fe2(SiO3)3

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + NaNO3 =>
2 AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + 2 NaNO3

CA(OH)2 + (NH4)2So4 = CASo4 + NH3 + H2O =>
CA(OH)2 + (NH4)2So4 = CASo4 + 2 NH3 + 2 H2O

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

H2SO4 + NaOH = H2O + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4

C2H6 + O2 = CO2 + H2 =>
C2H6 + 2 O2 = 2 CO2 + 3 H2

Al2O3 + SiO2 = Al2(SiO3)3 =>
Al2O3 + 3 SiO2 = Al2(SiO3)3

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

V2O5 + HCl = VOCl3 + H2O =>
V2O5 + 6 HCl = 2 VOCl3 + 3 H2O

Mn(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + H20 =>
60 Mn(NO3)2 + 80 NaBiO3 + 200 HNO3 = 60 HMnO4 + 80 Bi(NO3)3 + 80 NaNO3 + 7 H20

H2 + O = H2O =>
H2 + O = H2O

H2 + O = H2O =>
H2 + O = H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변