WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

HCl + NaOCl + KI = KCl + NaCl + I + H2O =>
2 HCl + NaOCl + 2 KI = 2 KCl + NaCl + 2 I + H2O

Na2S2O3 + KIO3 = K2S2O3 + NaIO3 =>
Na2S2O3 + 2 KIO3 = K2S2O3 + 2 NaIO3

C7H16OSi + O2 = SiO2 + H2O + CO2 =>
2 C7H16OSi + 23 O2 = 2 SiO2 + 16 H2O + 14 CO2

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

ZnCO3 + HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O =>
ZnCO3 + 2 HNO3 = Zn(NO3)2 + CO2 + H2O

C + SO2 = CS2 + CO =>
5 C + 2 SO2 = CS2 + 4 CO

H2SO3(aq) + Mg(OH)2(s) = MgSO3 + H2O =>
H2SO3(aq) + Mg(OH)2(s) = MgSO3 + 2 H2O

CO + HNO3 = CO2 + NO2 + H2O =>
CO + 2 HNO3 = CO2 + 2 NO2 + H2O

Al(OH)3 + HNO3 = Al(NO3)3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HNO3 = Al(NO3)3 + 3 H2O

B5H9 + O2 = B2O3 + H2O =>
2 B5H9 + 12 O2 = 5 B2O3 + 9 H2O

NH3 + O2 = H2O + NO2 =>
4 NH3 + 7 O2 = 6 H2O + 4 NO2

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

C17H35COOH + O2 = CO2 + H2O =>
C17H35COOH + 26 O2 = 18 CO2 + 18 H2O

I2O5 + CO = I2 + CO2 =>
I2O5 + 5 CO = I2 + 5 CO2

H2SO3(aq) + Zn(OH)2(s) = ZnSO3 + H2O =>
H2SO3(aq) + Zn(OH)2(s) = ZnSO3 + 2 H2O

Al2O3(s) + C(s) + Cl2(g) = AlCl3(s) + CO(g) =>
Al2O3(s) + 3 C(s) + 3 Cl2(g) = 2 AlCl3(s) + 3 CO(g)

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

FeCl3(aq) + H2S(g) = Fe2S3(s) + HCl(aq) =>
2 FeCl3(aq) + 3 H2S(g) = Fe2S3(s) + 6 HCl(aq)

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

K2SO4(aq) + Pb(C2H3O2)2(aq) = KC2H3O2(aq) + PbSO4(s) =>
K2SO4(aq) + Pb(C2H3O2)2(aq) = 2 KC2H3O2(aq) + PbSO4(s)

Cr2(CO3)3 = Cr2O3 + CO2 =>
Cr2(CO3)3 = Cr2O3 + 3 CO2

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

C3H7OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H7OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

K3PO4 + Zn(NO3)2 = Zn3(PO4)2 + KNO3 =>
2 K3PO4 + 3 Zn(NO3)2 = Zn3(PO4)2 + 6 KNO3

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

NH3 + O2 = NO + H20 =>
20 NH3 + 10 O2 = 20 NO + 3 H20

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 =>
Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4

FeCl3 + H2S = Fe2S3 + HCl =>
2 FeCl3 + 3 H2S = Fe2S3 + 6 HCl

HNCO + NO2 = H2O + N2 + CO2 =>
8 HNCO + 6 NO2 = 4 H2O + 7 N2 + 8 CO2

HClo4 + Ca(OH)2 = Ca(Clo4)2 + H2O =>
2 HClo4 + Ca(OH)2 = Ca(Clo4)2 + 2 H2O

Al + Pb(NO3) = Al(NO3)3 + Pb =>
Al + 3 Pb(NO3) = Al(NO3)3 + 3 Pb

KCl + MgSO4 = KSO4 + MgCl =>
KCl + MgSO4 = KSO4 + MgCl

KI + Cl = KCl + I2 =>
2 KI + 2 Cl = 2 KCl + I2

PbS + O2 = PbO + SO2 =>
2 PbS + 3 O2 = 2 PbO + 2 SO2

(CH3COO)2ZnH2O + NaOH = ZnO + NaCH3COO + H2O =>
(CH3COO)2ZnH2O + 2 NaOH = ZnO + 2 NaCH3COO + 2 H2O

(CH3COO)2ZnH2O + NaOH = ZnO + NaCH3COO + H2O =>
(CH3COO)2ZnH2O + 2 NaOH = ZnO + 2 NaCH3COO + 2 H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Zn + 10 HNO3 = 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

H2So4(aq) + NaOH(aq) = Na2So4(aq) + H2O(l) =>
H2So4(aq) + 2 NaOH(aq) = Na2So4(aq) + 2 H2O(l)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변