Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 08/16/22

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
PbO + H2 = Pb + H2O =>
PbO + H2 = Pb + H2O

HCl + O2 = H2O + Cl2 =>
4 HCl + O2 = 2 H2O + 2 Cl2

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Fe2O3 + C = Fe + CO2 =>
2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Au + KCN + O2 + H2O = K[Au(CN)2] + KOH =>
4 Au + 8 KCN + O2 + 2 H2O = 4 K[Au(CN)2] + 4 KOH

H2 + O2 = H2O2 =>
H2 + O2 = H2O2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Pb(NO3)2 + NaCl = PbCl2 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 NaCl = PbCl2 + 2 NaNO3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Cs + O2 = Cs2O =>
4 Cs + O2 = 2 Cs2O

Cs2CO3 + Er2O3 + MoO3 = CsEr(MoO4)2 + CO2 =>
Cs2CO3 + Er2O3 + 4 MoO3 = 2 CsEr(MoO4)2 + CO2

Cl2 + H2O = HCl + HOCl =>
Cl2 + H2O = HCl + HOCl

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

Hg + O2 = HgO =>
2 Hg + O2 = 2 HgO

Mg + H2O = Mg(OH)2 + H2 =>
Mg + 2 H2O = Mg(OH)2 + H2

AsCl3 + H3PO3 + H2O = As4 + H3PO4 + HCl =>
4 AsCl3 + 6 H3PO3 + 6 H2O = As4 + 6 H3PO4 + 12 HCl

H3PO4 + Cu = Cu3(PO4)2 + H2 =>
2 H3PO4 + 3 Cu = Cu3(PO4)2 + 3 H2

AsCl3 + H2S = As2S3 + HCl =>
2 AsCl3 + 3 H2S = As2S3 + 6 HCl

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

Pb(NO3)2 + NaCl = PbCl2 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 NaCl = PbCl2 + 2 NaNO3

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

AsCl3 + H3PO3 + H2O = As4 + H3PO4 + HCl =>
4 AsCl3 + 6 H3PO3 + 6 H2O = As4 + 6 H3PO4 + 12 HCl

Pb(NO3)2 + NaCl = PbCl2 + NaNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 NaCl = PbCl2 + 2 NaNO3

Na2CO3 + HNO3 = NaNO3 + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + 2 HNO3 = 2 NaNO3 + CO2 + H2O

Zn(NO3)2 + NaOH = Zn(OH)2 + NaNO3 =>
Zn(NO3)2 + 2 NaOH = Zn(OH)2 + 2 NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + NaCl =>
BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2 NaCl

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

C3H7OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H7OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

C3H7OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H7OH + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

CO + H2O = CO2 + H2 =>
CO + H2O = CO2 + H2

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

Zn(NO3)2 + NaOH = Zn(OH)2 + NaNO3 =>
Zn(NO3)2 + 2 NaOH = Zn(OH)2 + 2 NaNO3

Zn(NO3)2 + NaOH = Zn(OH)2 + NaNO3 =>
Zn(NO3)2 + 2 NaOH = Zn(OH)2 + 2 NaNO3

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu =>
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

Cu + S = Cu2S =>
2 Cu + S = Cu2S

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O =>
H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O

Na3PO4 + Ca(CH3COO)2 = NaCH3COO + Ca3(PO4)2 =>
2 Na3PO4 + 3 Ca(CH3COO)2 = 6 NaCH3COO + Ca3(PO4)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/09/22
Equations balanced on 07/17/22
Equations balanced on 08/16/21
저희 화학반응식 계산기에 만족하셨다면 만족도 평가를 남겨주세요
메뉴 계수 맞추기 몰 질량 가스 법 단위 화학 도구 주기율표 화학 포럼 대칭성 상수 기여 문의처
인용법