Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 08/14/22

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

Al2(CO3)3 = Al2O3 + CO2 =>
Al2(CO3)3 = Al2O3 + 3 CO2

Al2(CO3)3 = Al2O3 + CO2 =>
Al2(CO3)3 = Al2O3 + 3 CO2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Al2(CO3)3 = Al2O3 + CO2 =>
Al2(CO3)3 = Al2O3 + 3 CO2

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

NH4Cl + Ba(OH)2 = NH3 + BaCl2 + H2O =>
2 NH4Cl + Ba(OH)2 = 2 NH3 + BaCl2 + 2 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C2H5OH + O2 = CO + H2O =>
C2H5OH + 2 O2 = 2 CO + 3 H2O

C2H5OH + O2 = CO + H2O =>
C2H5OH + 2 O2 = 2 CO + 3 H2O

HCH2CHCO2 + OH = CH2CHCO2 + H2O =>
HCH2CHCO2 + OH = CH2CHCO2 + H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na2S2O3 + HCl = NaCl + SO2 + S + H2O =>
Na2S2O3 + 2 HCl = 2 NaCl + SO2 + S + H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

La2(CO3)3 + H2SO4 = La2(SO4)3 + H2O + CO2 =>
La2(CO3)3 + 3 H2SO4 = La2(SO4)3 + 3 H2O + 3 CO2

Na2O + (NH4)2SO4 = Na2SO4 + H2O + NH3 =>
Na2O + (NH4)2SO4 = Na2SO4 + H2O + 2 NH3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C7H6O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C7H6O2 + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

MnO2 + Al = Al2O3 + Mn =>
3 MnO2 + 4 Al = 2 Al2O3 + 3 Mn

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Fe + HCl = FeCl2 + H2 =>
Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2

KI + Cl2 = KCl + I2 =>
2 KI + Cl2 = 2 KCl + I2

PbO2 + HCl = PbCl2 + Cl2 + H2O =>
PbO2 + 4 HCl = PbCl2 + Cl2 + 2 H2O

Pb3O4 = PbO + O2 =>
2 Pb3O4 = 6 PbO + O2

Fe2O3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2O

NO2 + H2O = HNO3 + NO =>
3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/07/22
Equations balanced on 07/15/22
Equations balanced on 08/14/21
저희 화학반응식 계산기에 만족하셨다면 만족도 평가를 남겨주세요
메뉴 계수 맞추기 몰 질량 가스 법 단위 화학 도구 주기율표 화학 포럼 대칭성 상수 기여 문의처
인용법