Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 07/03/22

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Mn + O2 + CO2 = MnCO3 =>
2 Mn + O2 + 2 CO2 = 2 MnCO3

CH4 + Cl2 = CHCl3 + HCl =>
CH4 + 3 Cl2 = CHCl3 + 3 HCl

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

HClO4 + Ca(OH)2 = Ca(ClO4)2 + H2O =>
2 HClO4 + Ca(OH)2 = Ca(ClO4)2 + 2 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

HClO3 + Ba(OH)2 = Ba(ClO3)2 + H2O =>
2 HClO3 + Ba(OH)2 = Ba(ClO3)2 + 2 H2O

HCl + KOH = HOH + KCl =>
HCl + KOH = HOH + KCl

HCl + KOH = HOH + KCl =>
HCl + KOH = HOH + KCl

K2SO3 + HCl = KCl + SO2 + H2O =>
K2SO3 + 2 HCl = 2 KCl + SO2 + H2O

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Pb(NO3)2(aq) + NaCl(aq) = PbCl2(s) + NaNO3(aq) =>
Pb(NO3)2(aq) + 2 NaCl(aq) = PbCl2(s) + 2 NaNO3(aq)

HI + Ba(OH)2 = BaI2 + H2O =>
2 HI + Ba(OH)2 = BaI2 + 2 H2O

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 =>
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

NaOH(aq) + Cl2(g) = NaClO3(aq) + NaCl(aq) + H2O(l) =>
6 NaOH(aq) + 3 Cl2(g) = NaClO3(aq) + 5 NaCl(aq) + 3 H2O(l)

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

HC2H3O2 + NaOH = NaC2H3O2 + H2O =>
HC2H3O2 + NaOH = NaC2H3O2 + H2O

Fe + H2O = Fe3O4 + H2 =>
3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2

Si2H3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 Si2H3 + 11 O2 = 8 SiO2 + 6 H2O

Al + NaOH + H2O = NaAl(OH)4 + H2 =>
2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 NaAl(OH)4 + 3 H2

C10H8 + H2 = C10H12 =>
C10H8 + 2 H2 = C10H12

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Al + NaOH + H2O = NaAlO2 + H2 =>
2 Al + 2 NaOH + 2 H2O = 2 NaAlO2 + 3 H2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

Fe3Br8 + Na2CO3 = NaBr + CO2 + Fe3O4 =>
Fe3Br8 + 4 Na2CO3 = 8 NaBr + 4 CO2 + Fe3O4

CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

P + O2 + CaCO3 = Ca3(PO4)2 + CO2 =>
4 P + 5 O2 + 6 CaCO3 = 2 Ca3(PO4)2 + 6 CO2

CuSO4*5H2O + SO2 + O2 = Cu + H2SO4 =>
2 CuSO4*5H2O + 8 SO2 + 3 O2 = 2 Cu + 10 H2SO4

CuSO4*5H2O + SO2 + O2 = Cu + H2SO4 =>
2 CuSO4*5H2O + 8 SO2 + 3 O2 = 2 Cu + 10 H2SO4

Pb(NO3)2(aq) + Na2S(aq) = PbS(s) + NaNO3(aq) =>
Pb(NO3)2(aq) + Na2S(aq) = PbS(s) + 2 NaNO3(aq)

Si2H3 + O2 = SiO2 + H2O =>
4 Si2H3 + 11 O2 = 8 SiO2 + 6 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Al2Cl7{-} + e + NiO4 = NiAl2O4 + AlCl4{-} =>
8 Al2Cl7{-} + 6e + NiO4 = NiAl2O4 + 14 AlCl4{-}

Fe3O4 + H2 = Fe + H2O =>
Fe3O4 + 4 H2 = 3 Fe + 4 H2O

Pb(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) = PbSO4(s) + NaNO3(aq) =>
Pb(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) = PbSO4(s) + 2 NaNO3(aq)

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

CaO + C = CaC2 + CO2 =>
2 CaO + 5 C = 2 CaC2 + CO2

BaCl2 + Al2(SO4)3 = BaSO4 + AlCl3 =>
3 BaCl2 + Al2(SO4)3 = 3 BaSO4 + 2 AlCl3

Li + O2 = Li2O =>
4 Li + O2 = 2 Li2O

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

MoS2 + O2 = MoO3 + SO2 =>
2 MoS2 + 7 O2 = 2 MoO3 + 4 SO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/26/22
Equations balanced on 06/03/22
Equations balanced on 07/03/21
저희 화학반응식 계산기에 만족하셨다면 만족도 평가를 남겨주세요
메뉴 계수 맞추기 몰 질량 가스 법 단위 화학 도구 주기율표 화학 포럼 대칭성 상수 기여 문의처
인용법