Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 06/28/22

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
Sb2O3 + NaOH = NaSbO2 + H2O =>
Sb2O3 + 2 NaOH = 2 NaSbO2 + H2O

TiC + TiSi = Ti3SiC2 =>
2 TiC + TiSi = Ti3SiC2

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + H2O =>
2 HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

TiC + TiSi2 = Ti3SiC2 + Si =>
2 TiC + TiSi2 = Ti3SiC2 + Si

CH2O + NaOH = HCOONa + CH3OH =>
2 CH2O + NaOH = HCOONa + CH3OH

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na3P + CaF2 = NaF + Ca3P2 =>
2 Na3P + 3 CaF2 = 6 NaF + Ca3P2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

KClO3 = KClO4 + KCl =>
4 KClO3 = 3 KClO4 + KCl

C + O = CO2 =>
C + 2 O = CO2

C + O = CO2 =>
C + 2 O = CO2

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Na2S2O5 + H2O2 = Na2S2O8 + H2O =>
Na2S2O5 + 3 H2O2 = Na2S2O8 + 3 H2O

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

NH3(g) + O2(g) = NO(g) + H2O(g) =>
4 NH3(g) + 5 O2(g) = 4 NO(g) + 6 H2O(g)

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C25H52 + O2 = CO2 + H2O =>
C25H52 + 38 O2 = 25 CO2 + 26 H2O

C25H52 + O2 = CO2 + H2O =>
C25H52 + 38 O2 = 25 CO2 + 26 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Mg + SO4 = MgSO4 =>
Mg + SO4 = MgSO4

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Mn + HI = H2 + MnI3 =>
2 Mn + 6 HI = 3 H2 + 2 MnI3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Mn + HI = H2 + MnI3 =>
2 Mn + 6 HI = 3 H2 + 2 MnI3

Mn + HI = H2 + MnI3 =>
2 Mn + 6 HI = 3 H2 + 2 MnI3

Mn + HI = H2 + MnI3 =>
2 Mn + 6 HI = 3 H2 + 2 MnI3

CH4 + O2 = CO + H2O =>
2 CH4 + 3 O2 = 2 CO + 4 H2O

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

C3H8 + O2 = CO + H2O =>
2 C3H8 + 7 O2 = 6 CO + 8 H2O

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

MgO + Fe = Fe2O3 + Mg =>
3 MgO + 2 Fe = Fe2O3 + 3 Mg

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/21/22
Equations balanced on 05/29/22
Equations balanced on 06/28/21
저희 화학반응식 계산기에 만족하셨다면 만족도 평가를 남겨주세요
메뉴 계수 맞추기 몰 질량 가스 법 단위 화학 도구 주기율표 화학 포럼 대칭성 상수 기여 문의처
인용법