WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/21/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Fe + O2 = FeO2 =>
Fe + O2 = FeO2

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2 =>
2 HCN + CuSO4 = H2SO4 + Cu(CN)2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

Ni + HCl = NiCl2 + H2 =>
Ni + 2 HCl = NiCl2 + H2

S + O2 = SO2 =>
S + O2 = SO2

HCl + KOH = KCl + H2O =>
HCl + KOH = KCl + H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Mg + H3PO4 = Mg3(PO4)2 + H2 =>
3 Mg + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3 H2

Mg + H3PO4 = Mg3(PO4)2 + H2 =>
3 Mg + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3 H2

H2SO4 + KOH = H2O + K2SO4 =>
H2SO4 + 2 KOH = 2 H2O + K2SO4

Ca3(PO4)2 + HCl = CaCl2 + H3PO4 =>
Ca3(PO4)2 + 6 HCl = 3 CaCl2 + 2 H3PO4

Ca3(PO4)2 + HCl = CaCl2 + H3PO4 =>
Ca3(PO4)2 + 6 HCl = 3 CaCl2 + 2 H3PO4

H2SO4 + KOH = H2O + K2SO4 =>
H2SO4 + 2 KOH = 2 H2O + K2SO4

NH4Cl + CaO = NH3 + CaCl2 + H2O =>
2 NH4Cl + CaO = 2 NH3 + CaCl2 + H2O

Mg3(PO4)2 + KCN = Mg(CN)2 + K3PO4 =>
Mg3(PO4)2 + 6 KCN = 3 Mg(CN)2 + 2 K3PO4

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Fe2(SO4)3 + KOH = K2SO4 + Fe(OH)3 =>
Fe2(SO4)3 + 6 KOH = 3 K2SO4 + 2 Fe(OH)3

Fe2(SO4)3 + KOH = Fe(OH)3 + K2SO4 =>
Fe2(SO4)3 + 6 KOH = 2 Fe(OH)3 + 3 K2SO4

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

Si + O2 = SiO2 =>
Si + O2 = SiO2

NaI + H2SO4 = H2S + I2 + Na2SO4 + H2O =>
8 NaI + 5 H2SO4 = H2S + 4 I2 + 4 Na2SO4 + 4 H2O

P + O2 = P2O5 =>
4 P + 5 O2 = 2 P2O5

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CaSO3 + O2 = CaSO4 =>
2 CaSO3 + O2 = 2 CaSO4

Bi + HNO3 = Bi(NO3)3 + NO + H2O =>
Bi + 4 HNO3 = Bi(NO3)3 + NO + 2 H2O

S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

CuCl2 + NaOH = Cu(OH)2 + NaCl =>
CuCl2 + 2 NaOH = Cu(OH)2 + 2 NaCl

NaNO3 = NaNO2 + O2 =>
2 NaNO3 = 2 NaNO2 + O2

Fe + KNO3 + H2O = Fe2O3 + N2 + KOH =>
10 Fe + 6 KNO3 + 3 H2O = 5 Fe2O3 + 3 N2 + 6 KOH

H2SO4 + NH4OH = H2O + (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH4OH = 2 H2O + (NH4)2SO4

H2SO4 + NH4OH = H2O + (NH4)2SO4 =>
H2SO4 + 2 NH4OH = 2 H2O + (NH4)2SO4

C + O2 = CO2 =>
C + O2 = CO2

Co + H2O = Co(OH)2 + H2 =>
Co + 2 H2O = Co(OH)2 + H2

NH3 + HNO3 = NH4NO3 =>
NH3 + HNO3 = NH4NO3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

CuSO4 + NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 =>
CuSO4 + 2 NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

Co + HCl = Co(Cl)2 + H2 =>
Co + 2 HCl = Co(Cl)2 + H2

CH3(CH2)6CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)6CH3 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Co + HCl = CoCl2 + H2 =>
Co + 2 HCl = CoCl2 + H2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/14/19
Equations balanced on 11/21/19
Equations balanced on 12/21/18
사이트를 이용하면, 이용 약관개인정보취급방침에 동의한 것으로 간주합니다.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org All rights reserved

언어를 선택하세요

인용법



WebQC.Org
온라인 교육
무료 과제 도우미
화학 문제
질문과 답변