Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 06/03/23

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + H2O =>
3 NH4OH + H3PO4 = (NH4)3PO4 + 3 H2O

CH4 + H2O = CO + H2 =>
CH4 + H2O = CO + 3 H2

NaF + Br2 = NaBr + F2 =>
2 NaF + Br2 = 2 NaBr + F2

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + NaCl =>
CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaCl

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Fe2O3 + HCl = FeCl2 + H2O + O2 =>
2 Fe2O3 + 8 HCl = 4 FeCl2 + 4 H2O + O2

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

H2O2 + HCl = Cl2 + H2O =>
H2O2 + 2 HCl = Cl2 + 2 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

NaNO3 + PbO = Pb(NO3)2 + Na2O =>
2 NaNO3 + PbO = Pb(NO3)2 + Na2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

MnO4{-} + H2C2O4 + H{+} = Mn{2+} + CO2 + H2O =>
2 MnO4{-} + 5 H2C2O4 + 6 H{+} = 2 Mn{2+} + 10 CO2 + 8 H2O

Rb + S8 = Rb2S =>
16 Rb + S8 = 8 Rb2S

HClO4 + KNO3 + Cu2S = S + NO + Cu(ClO4)2 + KClO4 + H2O =>
16 HClO4 + 4 KNO3 + 3 Cu2S = 3 S + 4 NO + 6 Cu(ClO4)2 + 4 KClO4 + 8 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H6 + 20 O2 = 20 CO2 + 3 H20

Fe2S3 + HCl = FeCl3 + H2S =>
Fe2S3 + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2S

Mg(OH)2 + EDTA{4-} = Mg(OH)2EDTA{4-} =>
Mg(OH)2 + EDTA{4-} = Mg(OH)2EDTA{4-}

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Pb(NO3)2 + NH4Cl = PbCl2 + NH4NO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 NH4Cl = PbCl2 + 2 NH4NO3

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

FeBr3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + HBr =>
2 FeBr3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6 HBr

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

AgL + Fe2(CO3)3 = FeL3 + Ag2CO3 =>
6 AgL + Fe2(CO3)3 = 2 FeL3 + 3 Ag2CO3

NH3 + HCl = NH4Cl =>
NH3 + HCl = NH4Cl

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

C2H4O2 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4O2 + 2 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C = 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO

C2H5COOH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H5COOH + 7 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

FeBr3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + HBr =>
2 FeBr3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6 HBr

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P + CO =>
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 CaSiO3 + 2 P + 5 CO

ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4 =>
ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

KCl + NaNO3 = KNO3 + NaCl =>
KCl + NaNO3 = KNO3 + NaCl

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

V2O5 + CaS = CaO + V2S5 =>
V2O5 + 5 CaS = 5 CaO + V2S5

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

C + SO2 = CS2 + CO =>
5 C + 2 SO2 = CS2 + 4 CO

CS2 + NH3 = H2S + NH4SCN =>
CS2 + 2 NH3 = H2S + NH4SCN

NO = N20 + NO2 =>
40 NO = N20 + 20 NO2

NO = N2O + NO2 =>
3 NO = N2O + NO2

P4 + I2 + H2O = H3PO3 + HI =>
P4 + 6 I2 + 12 H2O = 4 H3PO3 + 12 HI

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

Sb + NO3{-} + H3O{+} = Sb3O6 + NO + H2O =>
3 Sb + 4 NO3{-} + 4 H3O{+} = Sb3O6 + 4 NO + 6 H2O

Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 =>
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2

Sb + NO3{-} + H3O{+} = Sb4O6 + NO + H2O =>
4 Sb + 4 NO3{-} + 4 H3O{+} = Sb4O6 + 4 NO + 6 H2O

C4H7NO + H2SO4 = C4H9NO5S =>
C4H7NO + H2SO4 = C4H9NO5S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 05/27/23
Equations balanced on 05/04/23
Equations balanced on 06/03/22
저희 화학반응식 계산기에 만족하셨다면 만족도 평가를 남겨주세요
메뉴 계수 맞추기 몰 질량 기체 법칙 단위 화학 도구 주기율표 화학 포럼 대칭성 상수 기여 문의처
인용법